Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Промените в Наредба за паркиране на Столична община – прибързани и необосновани

Yazdıre-Posta

Pazar, 30 Eylül 2012 14:58

There are no translations available.

адв. Роман Леви

От 1 септември 2012 година влезе в сила новата Наредба за организация на движението на територията на Столична община. Чрез гласуваното в наачалото на март решение столичните общинари приеха, че началото на септември тази година синята зона в идеалния център се разширява, като там паркирането ще струва 2 лева на час. С наредбата бе въведена и т. нар. Зелена зона, която обхваща по-широкия център и е с цена на паркиране 1 лев на час. Продължителността на двете зони е от 8,00 до 19,00 часа, а синята зона ще действа и в събота между 8,00 и 14,00 часа. Синята зона ще покрива една трета от центъра на София, а паркирането там ще струва 2 лева, с ограничение за престой до 2 часа. В по-широкия център или Зелена зона цената за час паркиране остава 1 лев, а ограничението за престой до 4 часа. Месечният и годишният винетен стикер за живеещите в центъра пък влиза в сила от 1 октомври.

Шофьорите вече ще плащат 30 лева за заскобяване вмеесто досегашните 10 лева, като наред с това ще дължат такса за времето, за което автомобилът е стоял заскобен в зоната. Максималният позволен престой в зоната е 4 часа, но пък ако се със скоба, няма проблем да стоиш цял ден, за общината важно е да плащаш. Малко облекчение за шофьорите е, че „паяците” ще вдигат заскобени коли с „неплатена синя зона” само след 19 часа. Цената на „паяка” скача от 30 на 60 лева.

Логично новата наредба предизвика гнева на хиляди софиянци, които се обявиха срещу нея. Основното им недоволство беше породено от факта, че според нея живущите в центъра ще трябва да плащат на общината по 150 лева за първи автомобил годишно и 450 лева за втори, ако искат да оставят автомобила си в синя зона (съответно – 100 и 300 за зелена зона). Срещу това столичните общинари не им гарантират свободно паркомясто. Нещо повече голяма част от паркоместата в центъра на града са заети от така наречените служебни абонаменти, включително и за общинските служители.

Както се и очакваше, увеличението няма финансова обосновка и няма нищо общо с изграждането на толкова необходимите на столицата подземни паркинги. В общественото пространство се появиха и съмнения, че по-викоките приходи от вдигнатата такса за синя зона ще отиват за „закърпване на бюджета” на Столична компания за градски транспорт и нито един лев няма да отиде за нови паркоместа. Като особено притеснителни се определят констатациите от миналата година в одитния доклад на Центъра за градска мобилност относно отчетността на парите, заделени за изграждане на паркоместа. Общински съветници посочиха, че още към края на миналата година е имало 65,5 милиона лева неразплатени средства за столичния транспорт.

Срещу новия ред за паркиране се обяви и омбудсманът на България Константин Пенчев, който посочи, че много текстове от решението на столичните общинари противоречат на основния закон. Според думите на омбудсмана Столичният общински съвет значително превишава правомощията си с приетите правила за платено паркиране на живеещите в „синя зона” в София. Той е изпратил становище до СОС, с което критикува приетото решение, че от 1 септември тази година правото на собствениците на автомобили, живеещи в обхвата на синя зона, да паркират се установява с винетен стикер за едногодишен абонамент на услугата, чиято цена се определя от общината. Според националния омбудсман с въвеждането на едногодишна такса, която живеещите в центъра на София ще плащат за паркиране на автомобилите си в определената от общината „синя зона”, тези столичани са поставени в дискриминационно положение и не им е гарантирано място за паркиране. Омбудсманът счита, че приетият ред за ползване на преференциално паркиране от 1 септември не създава предпоставки за реалното ползване на предвидената услуга. Съгласно мнението му гражданите нямат осигурени места за паркиране на своите превозни средства по постоянен адрес нито в часовия период на действие на „синята зона”, нито след неговото приключване. В този смисъл заплащането на едногодишна такса за услуга, чието ползване не е гарантирано, придобива характера на данъчно облагане от страна на общинската администрация, което е незаконосъобразно. Константин Пенчев се позова на решение от 1996 година на Конституционния съд, което ясно указва, че данъците се определят единствено от Народното събрание. Така СОС (доминиран от ГЕРБ) значително е превишил кръга на своите правомощия като орган на местното самоуправление. Като цяло омбудсманът препоръча да бъдат приведени в действие разпоредбите, засягащи паркирането на пътни превозни средства по постоянен или настоящ адрес на гражданите, собственици на жилищни имоти на територията на действащата „синя зона” в столицата. Друга препоръка е СОС да гарантира предоставянето на услугата за паркиране на пътни превозни средства по постоянен или настоящ адрес на гражданите на територията на действащата „синя зона”, в случай че те са изпълнили своето задължение за заплащане на винетен стикер за паркиране. За сравнение, в столицата на съседна Румъния живеещите в платените зони плащат наем на определено паркомясто, което не може да бъде използвано от друг.

На 4 юни 2012 г. Административен съд – София бе сезиран с жалба срещу Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Жалбоподатели са граждански сдружения „ДНЕС” и „Видовден”. Те считат, че редица от текстове от Наредбата се явяват нищожни или незаконосъобразни, поради липса на компетентност, противоречие с материалноправни разпоредби на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и несъответствие с целта на закона. Наредбата съдържа противозаконно оправомощаване на общинско търговско дружество „Център за градска мобилност” ЕООД с публична компетентност.

Дружеството е оправомощено да организира и осъществява оперативните действия по премахване на незаконно поставени прегради срещу паркиране. Общинското дружество издава, активира, анулира и контролира оперативно употребата на винетни стикери за паркиране. „Център за градска мобилност” ЕООД организира и осъществява оперативната дейност по изработването, активирането и контрола на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община. А служителите на общинското дружество са оправомощени да извършват контролни проверки в зоните на почасово платено паркиране. Други правомощия на „Център за градска мобилност” ЕООД е оперативната дейност по принудително преместване на ППС, както и оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство („скоба”), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС.

В конкретния случай СОС драстично е превишил правомощията си (отредени му по Конституция, ЗМСМА и АПК) при приемането на съответни разпоредби от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. В нарушение на Закона за обществените поръчки, Закона за администрацията и Закона за концесиите, Наредбата възлага изпълнението на съответни функции и правомощия на едно търговско дружество без правно основание за това. Няма законова норма, която предвижда възможност за делегиране на прилагане на принудителни административни мерки на юридическо лице от частното право /по-конкретно на търговско дружество/. Актове на административна принуда могат да бъдат прилагани само и единствено от административни органи – лично или чрез изрично оправомощени служебни лица, но не и чрез търговски дружества и техни служители.

Наредбата, като подзаконов нормативен акт, противоречи на императивни правни норми. По конкретно нарушена е разпоредбата чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България. В Наредбата се създават ограничения на правото на достъп на гражданите до публични пространства и до публични услуги и се създават привилегии, основани на имуществено състояние. Типичен пример за дискриминация по имуществен признак е ограничаването на достъпо до публични площи, който трябва да бъде равен за всички, чрез режима на служебен абонамент. Режимът на служебен абонамент нарушава и Закона за общинската собственост, тъй като се отдава под наем публична общинска собственост, каквато са улиците и площадите, без търг или конкурс. Съгласно чл. 14, ал. 7 във вр. с ал. 2 от ЗОС отдаването под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, може да стане единствено с търг или конкурс след решение на общинския съвет, при това – индивидуализирано по имоти и обекти, а не абстрактно.

Освен това се въвежда дискриминация по местоживеене, въпреки решението на Върховния административен съд по адм. дело № 6988/2009г., с което беше отменен Раздел 2.3 от Наредбата – „Режим на патентно преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес”. Дискриминационна мярка е и правото на преференциално паркиране да се прилага само за един автомобил на жилище. Като цяло Наредбата за организация на движението на територията на Столична община не създава правни възможности за изпълнението й и не осигурява равни права на всички лица, до които се отнася.

В противоречие с чл. 99, ал. 1 от Закона за движение по пътищата са въведени привилегии за живеещите в районите „синя зона” и „зелена зона”, за които се дава правото за безсрочно паркиране. Съгласно горепосочената разпоредба „В населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието”. Наред с това е нарушен Законът за обществените поръчки и по-конкретно чл. 8, ал. 1 от ЗОП. Дейностите по организация на паркирането неправомерно са възложени на „Център за градска мобилност” ЕООД без процедура за възлагане на обществена поръчка. Високите разходи по изпълнение на тези дейности са обусловени от липсата на конкуренция при възлагането им. Общинското търговско дружество „Център за градска мобилност” ЕООД не може да се третира като „служба за контрол, определена от кмета на общината” по смисъла на чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата. Употребата на понятието „служба за контрол” сочи изпълнението на публичноправна функция, т.е. свързва се с понятието „компетентност”, което е атрибут единствено на публичната администрация.

Наредбата за организация на движението на територията на Столична община не съдържа мотиви за приемането й и е приета без обществено обсъждане. Мотивите са формални и се изчерпват до оограничаване на трафика в централната градска част. В този смисъл напълно необосновано е въвеждането на такса за съботните дни, които са неработни и са разтоварени от трафик. Приетият акт е необоснован, а разглеждането му е направено в противоречие с чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, при което СОС е бил длъжен да откаже разглеждането на нормотворческата инициатива.

Новите правила за паркиране практически въвеждат един нов местен данък на фона на икономическата криза и растящата безработица. Още повече няма икономическа и правна логика да се увеличава цената на услуга, която дори не е гарантирана. Абсурдно е жителите на модерен европейски град да заплащат за предоставянето на услуга за паркиране, без общината да им гарантират свободно паркомясто. В този смисъл е добре столичните общинари да се поучат от опита на други европейски столици.

За разлика от София, в Париж има специална карта по местоживеене за хората, които пребивават в жилище без паркинг. Разрешено е да паркират личния си автомобил близо до сградата за не повече от 7 дни на едно и също паркамясто. А след това те трябва да преместят колата си. На ден се плаща по 0,65 евро, или 3,25 евро на седмица. Преместването трябва да става на четири зони около дома. В столицата на Франция за разлика от София паркирането е безплатно през уикендите, празничните дни и през месец август.

В Атина има 12 зони за платено паркиране. За разлика от София, в Атина са предвидени специални места за живеещите в дадена зона, които не заплащат такса, но трябва да получат специално разрешение от общината. Ползващите тези места получават стикер, който са длъжни да залепят на предното стъкло на колата. Ако някой паркира на място, отредено за живеещ в съответната зона, нарушителят заплаща глоба в размер на 80 евро.

В Прага има три платени зони за паркиране – оранжева, зелена и синя. Плащането става чрез автомат, който приема чешки крони и евро. В оранжевата зона паркирането за посетители е с максимално време 2 часа и важи всеки делничен ден между 8 и 18 часа. Синята зона е запазена за живеещите в дадения район, както и за нуждите на офис сградите.

В столицата на Италия паркирането е платено в историческия център, както и в двата квартала „Трастевере” и „Сан Лоренцо”. Освен за посетители и постоянните жители в платените райони, в Рим има такси и за различните видове организации, които искат да паркират служебни автомобили. За разлика от София, където има една и съща такса за служебен абонамент, в Рим таксата е различна.