Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Коалиционен договор - част за образование и наука

PrintE-mail

Monday, 01 February 2010 11:27

There are no translations available.

В този брой на Либерална библиотека предлагаме на вашето внимание частта за образование и наука от коалиционния договор за управление на Германия на новото консервативно-либералното правителство 

 

 

 Коалиционен договор

 между ХДС-ХСС и СвДП

 ХVІІ мандат на германския Бундестаг 

 

ІІ.  ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Чрез добро образование и солидна изследователска работа

 Образованието е условие за  вътрешната и външната свобода на хората. То създава духовна самостоятелност, възможност за преценка и осъзнаване на ценностите. Образованието и изследователската дейност представляват основите на научния и социалния възход. Образованието е предпоставка за пълноценното участие на отделната личност в модерното общество на знанието. За нас образованието е основно право на гражданите. Поради това ние обявяваме война на недостатъчното образование.

За целта са необходими общите усилия на нацията. Ние искаме да осигурим на всички повече справедливост за равен старт, прозрачност и честни шансове за издигане. Ние искаме да превърнем Германия в образователна република с най-добрите детски заведения, най-добрите общообразователни и професионални училища, както и с най-добрите висши учебни заведения и изследователски институти.

Образованието е общодържавна задача и се нуждае от тясно партньорство между всички отговорни институции по цялата образователна верига. Затова ние се стремим към осъществяване на партньорство в образованието на държавно, провинциално (регионално)  и общинско ниво при спазване на съответните държавни компетенции. Ние ще увеличим разходите на Федералната република (държавата) за образование и изследователска дейност до общо 12 милиарда евро. Ние ще предприемем специални мерки за допълнително облекчаване на провинциите, икономиката и частните лица, които ще позволят увеличаване на техните вноски също така до 10-процентното им крайно ниво. В отговор на това ние се стремим към постигане на обвързващи споразумения с провинциите за осъществяване на инициативите за квалификация, както и за постигане на образователна мобилност и по-специално във връзка с въпросите за допускане и признаване на изпитите за окончателно и частично завършено образование.

1.         Образование

1.1.         Образователни съюзи по места

Всеки пети младеж в Германия притежава толкова ниска компетентност по четене и математика, че го грози опасността да не получи шанс на образователния и трудовия пазар. Поради това ние трябва да започнем превантивна работа по отношение на образователната биография възможно най-рано. Ние ще насърчаваме образователните съюзи по места на всички релевантни действащи лица – обществени детско-юношески помощни организации, родители, училища, трудово спонсорство, както и гражданското общество, които ще се обединяват в името на тази цел. Ние ще подпомагаме работата им, като всеки съюз ще получава например определено количество образователни чекове за разпределяне между деца и юноши в неравностойно положение.

1.2.         Езикът като ключ към образователния възход

Всяко дете трябва да владее немски език преди постъпване в училище. Поради това ние подкрепяме провеждането на задължителни сравнителни тестове за езиково ниво на всички четиригодишни деца в национален мащаб, а при нужда и задължително целенасочено предучилищно езиково подпомагане, както и последващи съпровождащи обучението езикови програми.

1.3.         Финансиране на образованието

Да осигурим днес финансите за утре – такова е желанието както на повечето родители, така и на бабите и дядовците, на кръстниците – по отношение на децата им. Парите са вложени най-добре, когато са в полза на образованието на децата.

Затова ние ще откриваме на всяко новородено дето спестовна сметка за бъдещето например със стартова сума от 150 евро и ще поемем застрахователните вноски до навършване на пълнолетието им.

Образователният прогрес не бива да се проваля поради финансови пречки. Затова чрез триединството на помощите, осигурявани по Федералния закон за насърчаване на образованието, на образователните кредити и на стипендиите ние искаме да дадем възможност на всеки младеж да следва. Искаме делът на стипендиантите да се увеличи от сегашните два на десет процента от всички студенти. Стипендиите трябва да се дават изключително въз основа на способностите, а не в зависимост от доходите. За целта ще разработим съвместно с провинциите една национална програма за стипендиите, с която чрез издействани от университети и други специализирани висши учебни заведения стипендии от икономически субекти и частни лица в размер на 300 евро месечно да облекчим помощите, отпускани съгласно Федералния закон за насърчаване на образованието, и да доплащаме половината от тези стипендии от публични средства. Общественото финансиране трябва да се поеме поравно на федерално и на провинциално ниво.

Досегашните пари за учебници, давани от институциите за стимулиране на даровити деца и младежи, се увеличават на 300 евро и не се начисляват към помощите по Федералния закон.

Ще развием необходимите стипендии за насърчаване на професионалното образование, за да привлечем повече професионално квалифицирани лица да следват. От институциите за насърчаване на даровити деца и младежи очакваме да се отворят по-широко към досега по-слабо представени групи и ги подкрепяме в този им ангажимент.

Ние искаме да гарантираме и доразвием Федералния закон за насърчаване на образованието. Ще доразвием и възможността при определени условия да се получават образователни кредити и след 30-годишна възраст. Ние заставаме зад ранното професионално ориентиране и консултиране още в училище във връзка със следването, което да обхваща многообразните възможности за финансиране на следването.

1.4.         Качествено образование и възпитание

Качеството в образованието и възпитанието изисква особено добре обучени специалисти. Затова ние ще инвестираме по-обхватно в квалификацията на възпитателки и възпитатели и ще подпомагаме провинциите при разширяването на съответни предложения за квалификация, също и на академично ниво. Ние ще допринесем за  засилване на обучението на учители в германските висши учебни заведения. Особена роля тук се пада на повишаването на компетентността на медиите.

Ние сме за продължаване подобряването на дневните детски заведения, за гарантиране на предвиденото обучение, за единни стандарти в обучението и оценките, за безпроблемно гарантиране на взаимно признаване на училищни и други образователни дипломи, както и за разширяване и повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

Специално искаме да стимулираме консултирането на родителите и на учителите на високо надарени деца. Стимулирането на високо надарени деца трябва да започва от рано. От учителите очакваме да изградят инструменти за единно диагностициране и стимулиране. По-специално желанието ни е да засилим компетенциите по математика, инженерни науки, естествени науки, техника.

1.5.         Качество на следването и висшите учебни заведения

Поставяме си за цел повишаване на квотата на първокурсниците. В бъдеще във ВУЗ трябва да постъпват повече първокурсници след завършване на професионалното средно образование. Наша особена грижа трябва да бъде повечето студенти да завършват успешно следването си.

Осъществяването на Болонския процес в Германия напредва много добре, основните цели са постигнати в широки граници. Трябва да се направи оценка на осъществяването на Болонския процес, за да може съвместно с висшите учебни заведения да бъдат предприети евентуални корекции в полза на студентите. Заедно с провинциите и ВУЗ ние ще създадем един "Болонски пакет за качество и мобилност", който да тласне бързо учебната реформа и да подобри още повече качеството на следването и мобилността на студентите. Основни елементи на пакета са доразвиването на учебното съдържание, подобряването на преподаването и на грижите за студентите, на ориентирането им; признаването на оценките и дипломите от ВУЗ трябва да се подобри както в национален, така и в международен мащаб.

Ние засилваме усилията си за спечелването на най-добрите за следване в Германия. Ние ще подпомагаме провинциите за реорганизация на Централната служба за разпределяне на местата (броя) на студентите и превръщането й в ефективна сервизна служба. Ние ще укрепваме висшите учебни заведения като средища за повишаване на квалификацията и ще насърчаваме създаването на "Отворени висши учебни заведения".

Ние подкрепяме провинциите в целта им да укрепват свободата и автономията на висшите учебни заведения. Затова ще отменим Рамковия закон за ВУЗ.

1.6          Модерна система за професионално образование

Професионалното образование в Германия се оценява високо по целия свят. Дуалната образователна система представлява нейната сърцевина. Тя е гаранция за добро пласиране на трудовия пазар и за ниска безработица сред младежта в сравнение с тази в международен мащаб. „Training made in Germany“ е запазена марка, с която искаме да сме успешни на икономически високо атрактивния световен образователен пазар.

Основните характеристики на професиите трябва да се приведат по-бързо в унисон с изискванията на икономиката и да се формулират по-ясно. Придобиването на образователна професионална квалификация в чужбина следва да става по възможно най-прозрачен и единен начин. Инициативата "Предприемаческият дух да влезе в училищата" се доразвива и разширява.

1.7.         Дуална система

Дуалната система на професионалното образование е един успешен модел. За да може и в бъдеще да отговаря на високите изисквания, ние ще доразвием рамковите условия, за да бъде той в добра форма в условията на бъдещите демографски, технологични и икономически предизвикателства. Тук спадат постигането на гъвкавост и създаването на модули при спазване на професионалния принцип. Заедно с икономиката ние ще поемем грижата, т. нар. „Извънзаводски” общи центрове за професионално обучение да разполагат с най-модерни технологии за обучение и с помощта на съответни компетентни центрове в самите предприятията да се внедряват научни и технологични разработки.

Немската система за професионално обучение трябва да се съпоставя в международен мащаб. Затова ние ще развием международното сравняване на  системите и ще форсираме изследванията по отношение измерването на компетенциите.

1.8.         Образование за всички

Ние искаме да продължим и доразвием успешния пакт между образованието и икономиката и каним синдикатите и провинциите за нови партньори, с които да работим заедно.

Във взаимодействие със социалните партньори и провинциите ние обещаваме на всеки младеж, който е способен и има желание да учи, че ще получи предложение за обучение, което да завърши с получаването на призната диплома за професионално образование. Рискови в обучението им младежи трябва да бъдат откривани навреме и да им се помогне. Затова ние разгъваме ранната професионална ориентация в училищата. Нашето особено внимание е обърнато към мигриращите младежи, както и към онези, които дълго време са се мъчили напразно да получат място за обучение.

Ние ще преструктурираме и направим преходната система по-ефикасна. По принцип мерките трябва да са насочени – и с помощта на градивни образователни елементи – към обучение и завършване на професионалното обучение. Поставили сме си за цел да засилим точното разпределение на местата (бройките) за обучение между току-що завършилите училище и  кандидати, завършили училище в по-предишни години.

Ние се обявяваме за адекватно категоризиране на придобитите по дуалната система дипломи в рамките на германската и европейската квалификация. Целта е засилване на атрактивността на професионалното обучение за всички младежи, независимо от завършеното училищно образование.

1.9.         Учене през целия живот

Засилването на ефективността на ученето през целия живот е задача на цялото общество. Затова ние искаме заедно със социалните партньори, с провинциите, Федералната агенция по труда и Федерациите за повишаване на квалификацията да изковем един алианс за повишаване на квалификацията. По-специално малки и средни предприятия трябва да получат възможност за подобряване на квалификацията на техните сътрудници. Освен това ние ще улесним достъпа на всички до образователни и квалификационни консултации и ще се грижим за повече прозрачност.

От особено значение е договореното съгласно колективния трудов договор осигурено платено време за срока на обучение. Тук социалните партньори трябва да се справят с особената си отговорност.

Ние ще използваме разработката на една Германска квалификационна рамка за укрепване на равностойността, мобилността и прозрачността в германското и европейското образователно пространство. При това ще насочим вниманието си германската образователна система да съхрани собствения си профил в европейския процес и да докаже качествата си в рамките на ЕС.

Заедно със силни партньори на федерално и провинциално ниво, с икономиката и науката, с църквата, с благотворителните организации и с различни фондации, както и с организации на възрастните ние ще дадем нов шанс и подтик за образование на по-възрастните хора. С възрастните в сътрудничество с интернет-доставчици, с медии и съюзи ние искаме да посредничим за повече медийна компетентност и да сведем рисковете до минимум.

2.     Наука и изследователска дейност

Научни изследвания и иновации за бъдещо благосъстояние

Научните изследвания, иновациите и новите технологии представляват основата за бъдещо благосъстояние. Те са източник на икономически успех и растеж, на трудова заетост. Същевременно те спомагат за ефективното посрещане на големите предизвикателства на нашето време, на опазването на климата и околната среда, в борбата срещу бедността и болестите. Така научноизследователската дейност и новите технологии са решаващи за трайното производство и трайното потребление, за ефикасното използване на ресурсите и осигуряване на световното изхранване. Затова за нас е важно в Германия, в страната на идеите не само да се развиват нови технологии, но и да се прилагат.

За целта е необходим всеобхватен диалог с и между гражданите относно технологиите на бъдещето. Ние се обявяваме за ориентирана към бъдещето култура на шансовете. Ние искаме отново да станем едно оптимистично и възприемчиво към техниката и иновациите общество.

Доразвиване на хай-тек стратегията

Ние ще доразвием хай-тек стратегията. Ще я концентрираме в областите опазване на климат/енергия, здравеопазване, мобилност, комуникации и сигурност. При това ще насочим поощряването на ключовите технологии още по-силно към тези обществено релевантни области. Ще създадем благоприятни правни рамкови условия за иновациите.

Ние  ще проверим и доразвием инструментите на хай-тек стратегията и ще поставим особено ударение върху малки и средни предприятия. Ще дадем нов импулс на научния и технологичния трансфер и на внедряването на резултатите от научноизследователската дейност. В духа на Лисабонската стратегия ние искаме да пренесем хай-тек стратегията в цяла Европа.

Проучване на суровини и материали

Проучването на суровините и материалите представлява иновационен мотор. Затова ние ще го доизграждаме целенасочено и ще влагаме резултатите възможно най-бързо в конкурентноспособни продукти и методи.

Биотехнологии

В проучването, развитието и прилагането на биотехнологиите ние виждаме голям шанс за Германия като средище на икономиката и науката и за нейната международна конкурентноспособност. Ние ще доразвиваме иновационния потенциал на защитими био- и генни технологии със същата цел – гарантиране на мястото на Германия като средище на икономиката – и за да изпълним нашата глобална отговорност.

С подкрепата на Съвета за био-икономика ние ще разработим една международна конкурентноспособна стратегия за базирана на науката био-икономика и ще я приложим. Наука, икономика и селско стопанство се нуждаят от ясни сигнали за изследване на генно модифицирани растения и на тяхното използване въз основа на действащото право. Зеленото генно инженерство може да допринесе в борбата срещу световния глад.

Здравни изследвания

Профилактиката е по-добра от лечението. Ние ще засилим превантивните изследвания. Новите познания от изследванията трябва да донесат по-бързо полза на хората. Ние ще утъпчем пътя към индивидуализираната медицина и така към по-ефикасни и поносими терапии. Това трябва да става успоредно с нови концепции за проучване на системата за обгрижване на болните и на здравната система. Съвместно с „Германски центрове за здравно проучване” като дългосрочни институции и равноправни партньори на научноизследователски институти, университети, университетски клиники и други клиники ние ще създадем предпоставките за ефективна борба с бързо разпространяващи се сред населението болести.

Научни изследвания на стволови клетки

В областта на медицината изследването на стволовите клетки предлага големи шансове. Ние искаме да гарантираме, че тези шансове ще бъдат използвани в Германия. Същевременно тези в етично отношение много чувствителни изследвания се извършват на базата на валидното право и в диалог с всички обществени субекти. Ние проверяваме създаването на една платформа за диалог на тема „Германска мрежа за стволови клетки”.

Граждански диалог

Научните изследвания се нуждаят от граждански диалог. Затова ще създадем нови платформи за водене на диалог с гражданите, където да дискутираме интензивно технологиите на бъдещето и резултатите от изследванията за решаване на големите глобални и обществени предизвикателства. По-специално относно оспорваните от обществото технологии на бъдещето искаме провеждането на делово обсъждане, което да почива на толерантност и да дава възможност за реалистична преценка на шансовете и рисковете за отделния човек и обществото и да е насочено към постигане на консенсус.

С научно ръководство и с подкрепата на икономиката искаме да създадем в столицата един „Дом на бъдещето”, в който Германия да се представя като общество на знанието и иновационен двигател, както и да укрепим изследователските музеи.

Укрепване на науката

Продължени ще бъдат пактът за висшите учебни заведения, пактът за научни изследвания и иновации, както и отделни важни инициативи. Това е общо решение на правителствата на Федералната република и провинциите.

Ние ще засилим приложните изследвания във висшите учебни заведения и ще укрепим значението на специализираните и ориентираните към практиката висши учебни заведения, които са готови да сътрудничат, поощрявани от Германското изследователско дружество. Ние ще продължим общата програма в рамките на пакта за ВУЗ и ще проверим нейното прилагане за стимулиране на проекти на федерално ниво. От висшите учебни заведения очакваме въвеждането на разпределение на разходите.

Финансовата надеждност трябва да бъде съпътствана и от свобода на действие. Науката и научните изследвания се нуждаят от повече гъвкавост и простор за действие за спечелване на персонал на най-високо ниво и за сътрудничество със силни партньори на национално и международно равнище. Ние ще насърчаваме създаването и на други обединения между ВУЗ и извънуниверситетски изследователски институции и ще подкрепяме модели от типа на „Изследователски университетски градчета”, в които участват и предприятия и фирми.

Ние подкрепяме готовността на изследователските организации да се кооперират по-интензивно в дейността си с висшите учебни заведения, например  в съвместните процедури за заемане на дадена длъжност.

Свобода на науката

Ние ще продължим инициативата за свобода на науката и по-специално с цел въвеждане на глобални бюджети и подобряване на възможностите за участие в предприятия и подобряване на създаването на дъщерни дружества. За целта ще предложим един закон за свободата на науката и ще го допълним чрез необходимите подзаконови мерки.

Науката се нуждае спешно от привличането и гарантирането на висококвалифициран персонал. Поради това федералното правителство проучва възможността за извънтарифни възможности за възнаграждение и за най-високи тарифи за заплащане в бюджетните научноизследователски организации.

Млади научни кадри

Ние се обявяваме за по-големи възможности за израстване в кариерата в областта на науката и икономиката. Това също ще стимулира научния и технологичния трансфер. Ние ще дадем нашия принос за по-добри шансове за професионално развитие на жените в науката и изследователската дейност. Ние искаме да повишим международната притегателна сила на германските висши учебни заведения както за студенти, така и за научни работници. Затова ще подкрепяме международни стратегически партньорства и ще премахваме пречки пред мобилността, също и в областта на социалните системи за сигурност.

Хуманитарни и социални науки

Ние ще укрепваме хуманитарните и социалните науки, които са от голямо значение за нашата културна памет и изграждането на нашето бъдеще.

Ресорни изследвания

След приключване на текущата оценка на институциите за ресорни изследвания през 2010 година ние ще проверим структурите на ресорното изследване и ще оповестим резултатите.

Пътна карта за изследователски инфраструктури

Ние ще стартираме процеса "Пътна карта" за големите изследователски инфраструктури, в който ще формулираме нашите приоритети за бъдещи изследователски инфраструктурни проекти. За целта нашият стремеж е насочен към по-интензивно европейско и международно сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност. Ние подкрепяме целите на Декадата на Обединените нации "Образование за трайно развитие". Тя е една важна и насочена към бъдещето задача за всички носители на образование. Успоредно с поставянето й в основата на училищното образование от голямо значение е и нейното осъществяване в сътрудничество с извънучилищни партньори като образователни заведения, икономически институции и съюзи.

 Ние ще участваме активно в изграждането на европейското научноизследователско пространство, в подготовката на осмата рамкова програма за научноизследователска дейност и в преустройството на бюджета на ЕС и се обявяваме за засилване ролята на страните членки. Ние искаме учените в Германия да могат да се ползват във възможно най-висока степен от всички програми на европейското научно-изследователско и иновационно пространство. Ние ще разширяваме стратегията за интернационализиране. Ние искаме да превърнем Германия в световен шампион по износ на образователни оферти и да насърчаваме целенасочено излизането ни на този пазар. Образованието и научноизследователската дейност ще се превърнат във възлов момент на сътрудничеството с новите индустриални и развиващи се страни.