Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Коалиционен договор

PrintE-mail

Monday, 30 November 2009 17:03

There are no translations available.

Коалиционен договор между Християндемократическия съюз (ХДС), Християнсоциалния съюз (ХСС) и Свободната демократическа партия (СвДП) 

 

 

РАСТЕЖ

ОБРАЗОВАНИЕ

СПЛОТЕНОСТ 

 

 

ХVІІ легислативен период

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ

 

І.  БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Чрез устойчиво икономическо развитие

 

1.                 Растеж и подем

1.1              Мотивация и данъчни облекчения

1.2              Пътят за излизане от кризата

1.3              Освобождаване на инвестиционните спирачки

 

2.                 Съобразено с поколенията финансиране

 

3.                 Шансове за работа за всички

3.1              Пазар на труда

3.2              Отговорност за предприятията, партньорство в работата

3.3              По-възрастни работници

 

4.                 Осигуряване на устойчиво икономическо развитие и мерки по опазването на климата

4.1              Средна класа

4.2              Опазване на климата, енергия и околна среда

4.3              Нови технологии, промишлената страна Германия

4.4              Съвременна инфраструктура

4.4.1           Мобилност

4.4.2           Строителство и жилища

4.5              Изхранване и защита на потребителите

4.6              Селско стопанство и селски региони

4.7              Услуги

 

5.                 Почтени правила за световното стопанство

 

6.                 Германско единство

 

 

ІІ.  ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Чрез добро образование и солидна изследователска работа

 

1.         Образование

1.1      Образователни съюзи по места

1.2      Езикът като ключ към образователния възход

1.3      Финансиране на образованието

1.4      Качествено образование и възпитания

1.5      Качествено следване и висши училища

1.6      Модерна система за професионалното образование

1.7      Дуална система

1.8      Образование за всички

1.9      Учение в реална среда. Учене през целия живот

 

2.         Наука и научни изследвания

 

 

ІІІ.  СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

Чрез сплотеност и солидарност

 

1.         Брак, семейство и деца

 

2.         Младежи

 

3.         Възрастни

 

4.         Равнопоставеност

 

5.         Интегриране и преселване

 

6.         Почетни длъжности (доброволни дейности)

 

7.         Социална помощ и социално осигуряване

7.1      Осигуряване на безработните и Федерална агенция по труда

7.2      Основна осигуровка

7.3      Други социални осигуровки

7.4      Хора с увреждания

 

8.         Пенсия

 

9.         Здраве и обгрижване

9.1      Здраве

9.2      Обгрижване

 

10.      Религия, история и култура; спорт

 

ІV.  СВОБОДА И СИГУРНОСТ

Чрез граждански права и силна държава

 

1.         Вътрешна сигурност и граждански права

 

2.         Информационно и медийно общество

 

3.         Защита на данните

 

4.         Правна политика

 

5.         Модерна държава

 

V.  СИГУРЕН  МИР

Чрез партньорство и отговорност в Европа и света

 

1.         Германия в Европа

 

2.         Външна политика, свързана с ценностите и ръководеща се от интересите

 

3.         Германия в международната отговорност

 

4.         Участие в международни акции и инструменти на германската политика по сигурността

 

5.         Ефективни и модерни въоръжени сили (бундесвер)

 

6.         Защита на човешките права – стимулиране на правовата държава

 

7.         Външна културна и образователна политика

 

8.         Сътрудничество в развойната дейност

 

VІ.  Начин на функциониране на коалицията

 

ПРЕАМБЮЛ

 

Смело към бъдещето – за нашата страна

 

На колебливостта ние противопоставяме смелия ход към бъдещето. Ние искаме да дадем нова насока на нашата страна. Свобода с носене на отговорност е компасът на тази коалиция на центъра. По образование, наука и научни изследвания ние ще изведем Германия на челно място в света, за да направим възможно бъдните поколения да живеят в благополучие, справедливост и сигурност. Така чрез ново мислене искаме да формираме бъдещето.

 

В най-трудната финансова и икономическа криза от основаването на Федерална република Германия ХДС, ХСС и СвДП получиха от избирателите поръчението да управляват. В навечерието на новото десетилетие ние искаме да изведем нашата страна от кризата към нов подем. Германия неведнъж е доказвала, че има сили да се справя с големи предизвикателства. Със съвместна мобилизация на силите ние искаме да поведем нашата страна към по-добро бъдеще. Това означава да се поучим от грешките и да предотвратим тяхното повтаряне. Ние в Германия сме наясно какво ни затруднява и кое ни прави силни.

 

Германия е силна страна. Нейната сила се основава върху усърдието на гражданките и гражданите, върху готовността за отговорност тъкмо в семействата и съвместния живот, върху доброволно ангажиране, върху работата на християнските църкви и другите религиозни общности, върху ангажимента на предприемачите, върху активността на работещите жени и мъже, както и върху задружността на поколенията. От това произтича сплотеността на обществото.

 

Ние се обявяваме за социално пазарно стопанство като обществен ред и като икономически ред. С коалицията на центъра искаме да придадем на бъдещето такъв облик, че със своята икономическа производителност и социална отговорност Германия отново да застане начело в международен мащаб. Нашият идеал е солидарно общество на личните постижения, в което всеки в зависимост от способностите си може да се разгърне и да поеме отговорност. Същевременно ние искаме да съхраним и укрепим единството на всички. В нашата страна всички хора трябва да имат шанс за икономически успех, социална сплотеност и живот в свобода и сигурност. Ето защо в центъра на нашата политика стои човекът.

 

Онова, което сме обещали на избирателите и избирателките преди изборите за Бундестаг, е валидно и след изборите: за нас не може да става и дума за повишаване на данъците с цел преодоляване на кризата. Ние искаме успехът и трудът отново да си струват.

 

Ние искаме устойчив растеж с цел подсигуряване на благосъстояние и социална справедливост. Със силна класическа индустрия и висококвалифицирани занаяти Германия ще може да запази своята водеща позиция в света, само ако постави глобални критерии в сферата на иновациите и изследователската дейност. 

 

Произходът не бива да е решаващ за бъдещето. Нашата обществена цел е една сговорна Германия. Сплотеността на нашето общество е необходима предпоставка за социален и икономически успех.

 

Ние искаме едно общество със свободно пространство за самоопределяне, за креативност и за една нова задружност. Искаме държава, която гарантира на гражданките и гражданите свобода и сигурност и изпълнява върховните си задачи, държава, която дава нужните импулси и прави възможно свободното и почтено общество.

 

Коалицията на центъра действа на основата на общи ценности. Нашите критерии за политически действия са: свобода с поемане на отговорност, готовност за работа и солидарност, толерантност и почтеност, привързаност към родината и отвореност към света.

 

Благосъстояние за всички

Трайният растеж създава работа и социална справедливост. Затова ние залагаме на една стратегия за устойчив растеж на базата на социалното стопанство. Ще създадем рамкови условия за възможността постигането на резултати да си заслужава и силите за растежа да се разгръщат. Ето защо държим на една по-проста, по-ниска и по-справедлива данъчна система. Двигател на растежа и заетостта в Германия е средната класа. Затова залагаме на една благоприятна за средното съсловие политика.    

Ние ще осъществяваме устойчив растеж в името на труда и благополучието.

 

Към осигуряването на устойчиво икономическо развитие спада справедлива финансовата политика за всички поколения. Ние ще реализираме заложеното неотдавна в конституцията ограничаване на държавното задлъжняване. Така крачка по крачка ще се доближим до целта за един балансиран федерален бюджет. Във връзка с това през следващите години ще е необходимо дългосрочно мислене и действане. Международната криза на финансовия пазар и в икономиката показва, че за осигуряването на устойчиво икономическо развитие се нуждаем от глобални правила.

Ние ще прилагаме една съобразена с поколенията финансова политика.

 

Ние ще се заемем с предизвикателствата на климатичните промени в национално и в международно отношение. Ще даваме импулси и ще предлагаме иновации. Опазването на околната среда ще подобрим с нови технологии. Чрез инвестиции в технологии на бъдещето ще създадем нов растеж. Гражданките и гражданите и промишленият център Германия се нуждаят от сигурна, поносима за околната среда, конкурентоспособна и платима енергия. Затова по въпроса на енергийната политика нашата страна се нуждае от цялостна концепция, която да свързва тези цели. 

Ние сме поели по пътя към ерата на възобновяемата енергия.

 

Образователна република Германия

Образованието е ключ към разгръщане на личността, към социалната справедливост и към благополучието. Образованието създава основата за иновации и обществено развитие. Образованието дава възможност за възход и създава сплотеност. Затова ние сме за Образователна Република Германия. Ние искаме да имаме една от най-добрите образователни системи в света. Образованието, обучението, науката и изследователската дейност са нашата най-важна суровина в глобализацията. Наша цел са честните стартови шансове за всички деца. Възход чрез образование ние ще постигнем посредством по-големи инвестиции в образованието чрез тясно взаимодействие на федерално и провинциално равнище. Образованието не бива да бъде въпрос на произход и доходи. Науката и изследователската работа носят напредък и по такъв начин благополучие за всички в нашата страна. Ние искаме да имаме водеща роля в ключовите технологии на ХХІ век. Образованието и обучението същевременно са стълбове за една успешна интеграция. Ние ще продължим да подобряваме съжителството на местни хора и имигранти и ще го схващаме като бъдеща задача на едните и другите.

За нас образованието и изследователската работа са приоритетни.          

 

Социално развитие

Ние искаме в обществото да има лично отговорна и солидарна задружност. В свободолюбивата социална държава правата и задълженията вървят взаимно. Социалните осигурителни системи ще направим със стабилно бъдеще. Който разчита на солидарна помощ и бива съответно подпомаган, трябва също да бъде окуражаван да прави възможната си вноска. Това заякчава сплотеността. Семейството остава фундаментът на нашето общество, което се основава на сплотеност. Семействата са носителите на успеха в нашата страна. Ние искаме да увеличим тяхната стопанска и социална дееспособност. В бракове, в които хората трайно поемат отговорност един за друг, също се изживяват ценности, които са основополагащи за нашето общество. Ние ще подсигуряваме великото благо  задружност на поколенията.

Ние насърчаваме човек да бъде в услуга на другия и изискваме солидарност за едно хуманно общество.

 

Силата на културната нация Германия е нейното многообразие. Доброволният ангажимент е израз на жизнена гражданска култура. Заемащите доброволна длъжност гражданки и граждани съставляват основата на едно свободно гражданско общество. Ние ще разкрием по-добре възможностите за доброволно ангажиране.

Ние сме за жизнена гражданска култура в Германия.

 

Свобода и сигурност

Ние искаме свобода и сигурност за нашите гражданки и граждани. Ще се борим ефективно срещу престъпността и ще се погрижим за по-голяма сигурност. Ние ще браним свободата на гражданките и гражданите и ще укрепваме гражданските права. Ние сме за балансирано отношение между свобода и сигурност. С нашия правен ред ще гарантираме свободата на гражданките и гражданите и пред нови предизвикателства.

Ние залагаме на свободата на отделния човек и се застъпваме за сигурността на всички.

 

Мир и свобода

Светът се е сраснал в едно цяло. Ние живеем в един свят. Промените в климата, проблемите на развитието в много региони, международният тероризъм и последиците от международната финансова и икономическа криза дават ясно да се разбере, че в глобален мащаб само съвместно можем да се противопоставим ефикасно на големите предизвикателства.

 

Германия залага на идеята за обща Европа и на европейското вграждане. Ние стоим зад нашата отговорност в света. При това ние залагаме на кооперирането и на международното сътрудничество.

 

Демокрацията, човешките права, правовата държава и основан на  пазарното стопанство ред определят нашите действия за Германия в света. Ние сме за външна политика, която е ценностно ориентирана и се ръководи от интересите. Ние сме за външна политика, която чрез разоръжаване допринася за мира и свободата в света. Ние ще продължим да работим активно за едно общо бъдеще с нашите партньори от Европейския съюз. Ние ще използваме решително новия подем в трансатлантическите отношения за активна външна политика. Ние заставаме пред новите международни предизвикателства и с това поемаме новата роля на Германия в Европа и в света. Ние отговорно ще изпълняваме свързаните с това задължения.

Ние се застъпваме за мир, свобода и сигурност в световната общност.

 

Коалицията на центъра поема своята работа за следващото десетилетие. Нашите цели са устойчиво икономическо развитие за благополучие, нови шансове за възход чрез образование и социално сътрудничество за силна Германия. За тях ХДС, ХСС и СвДП сключиха коалицията на центъра.