Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Коалиционния договор за управление на Германия

ПечатЕ-мейл

Неделя, 28 Март 2010 16:03

С този материал приключваме запознаването на читателите на Либерална библиотека с части от коалиционния договор за управление на Германия, подготвен от либерално-консервативната правителствена коалиция.

  

3. Шансове за работа за всички

3.1. Трудов пазар

Тарифна автономия/законна минимална заплата

ХДС, ХСС и СвДП са за тарифна автономия (автономия при определяне на заплатите). Тя е висше благо, неотменна част от социалното пазарно стопанство и има предимство пред определяните от държавата възнаграждения. Ние отхвърляме единната законна минимална заплата.

По тази причина искаме да укрепим Тарифната комисия, за да могат работодатели и работници и служители да поемат общото задължение за определяне на възнагражденията. Общи декларации за обвързващо действие на тарифни договори по общо съгласие се разглеждат и решават в кабинета. Предпоставка за това по принцип е наличието на мнозинство в Тарифната комисия.

Съществуващите по закон нормативни уредби относно минималната заплата ще бъдат преразгледани до м. октомври 2011 г. При това за нас е важно те да бъдат проверени по отношение на това дали застрашават работни места или противоречат на новите трудови отношения. Същевременно трябва да се провери дали гарантират както необходимата защита на работниците и служителите, така и конкурентноспособността на отделните отрасли. Резултатът от това преразглеждане трябва да послужи за основа на решението дали валидните уредби за минималното възнаграждение могат да останат или да бъдат отменени. Ще се изчака решаването на висящите дела във Федералния съд във връзка с минималните заплати на пощальоните.

Съдебната практика относно противоречащите на моралните норми възнаграждения трябва да бъде узаконена с цел предотвратяване на дъмпинг при заплатите. По този начин ние ще се борим ефикасно срещу социални изкривявания в отделни отрасли.

Достъп до пазара на труда

За ефикасното запълване на предстоящата в обозримо време празнина от специалисти, но и за по-ефективната борба с трудови злоупотреби достъпът на чужденци до трудовия пазар трябва да се регулира по-добре.

Критика по отношение задачите на Федералната агенция по труда

За да можем по-успешно да посредничим при намирането на работа със задължително социално осигуряване, ние се нуждаем от ефективна трудова администрация. Задачите и структурите на Федералната агенция по труда трябва да се подложат на критика, за да може да се постигне възможно най-резултатно обслужване на гражданите.

По принцип е валидното правилото, че финансовите средства и персоналът следват съответната задача.

Работа на черно

Работата на черно не е административно нарушение. Чрез работата на черно социалната осигурителна система се лишава от приходи. Тя води до нечестна конкуренция особено във вреда на средното съсловие и на работещите в малки и средни предприятия. Затова ние искаме чрез ефективни проверки да се борим срещу работата на черно и да създадем по-добри стимули за поемане на работа със задължително социално осигуряване.

Срочни трудови отношения

Генералната забрана за срочни назначения без съществено основание заради работа в по-ранни периоди на същото място усложнява последващите трудови отношения, ако по време на обучение в училище, професионално обучение или следване лицето вече веднъж по-рано е работило за определен срок. Ние така ще реорганизираме възможността за срочно назначение, че назначаването на срочен договор без съществено основание след изчаквателен срок от една година да стане възможно и в случаите, когато преди това вече е имало сключен срочен договор със същия работодател. С това нововъведение ние ще увеличим шансовете за работа на хората, ще намалим бюрократичните разходи на работодателите и ще предотвратим многократното срочно назначение.

Минимални трудови ангажименти

Ние искаме да подобрим стимулирането на труда и при трудови отношения с по-ниски възнаграждения. Целта ни е да засилим посредническата функция между минималните и средни трудови ангажименти и трудовите отношения на пълен работен ден със задължително социално осигуряване.

Ще проучим възможностите за повишаване и динамизиране на границата на освободените от социално осигуряване минимални трудови ангажименти. Трудовите стимули в рамките на правилата за допълнително трудово възнаграждение трябва да бъдат засилени.

Специалисти

Ние искаме да повишим атрактивността на Германия за квалифицирани висшисти и да насочим приток на такива към Германия. Трябва да се отстранят бюрократичните пречки пред квалифицираните работници и служители. Достъпът на чуждестранни висококвалифицирани и специалисти до трудовия пазар в Германия трябва да се насочва систематично и да става по последователни, ясни, прозрачни и степенувани по важност критерии като например търсене, квалификация и способност за интегриране. Освен това ще проучим правилата за започване на самостоятелна дейност, за създаване на работни места за студенти, завършили германски висши учебни заведения, за хора на изкуството и за спортисти, както и за сезонни работници и да работим за тяхното опростяване. Правилата за заетост на сезонни работници ще бъдат опростени и в интерес на селскостопанските предприятия за специални култури.

3.2. Отговорност за предприятието, партньорство в предприятието

Ние сме за коректна култура на отговорността в предприятията. Собственици на предприятия, управителни и контролни съвети носят пълната отговорност за дружеството, което им гарантира възможности за развитие и защита на собствеността. Свободната предприемаческа инициатива включва и възможностите за печалба, но и рисковата отговорност за погрешни решения или непредвидено развитие.

Това важи за собствениците, но по принцип и за управителните и контролните съвети.

Затова последното привеждане на закона към изискванията за отговорност и възнаграждение трябва да бъде доразвито.

Неправилното стимулиране на предприятия и особено на финансови институции трябва да се премахне. Системите за възнаграждение трябва да се ориентират повече от всякога към дългосрочни резултати на техните предприятия. Към важните инструменти за съхраняване и укрепване стабилността на финансовия пазар спадат такива структури за възнаграждение във финансовите институции, които и при лошо развитие на дейността предвиждат получаване на заплата (уредба "Malus").

Ние ще разширим възможността за участие на работниците и служителите в дружествения капитал. Тук ще важи принципът за двойната доброволност. Трудещите се трябва да могат да придобиват дялове в предприятията си и посредством трансформация на възнаграждение при данъчна преференция. Участието на работниците и служителите в дружествения капитал трябва да включва съотговорност към предприятието.

Ние подкрепяме професионализирането на работата на контролния съвет. Ще засилим правото за участие на общото събрание при вземане на решения за определяне ориентировъчните стойности за възнаграждение на управителния съвет. Ние изискваме минимален изчаквателен срок от две години за бивши председатели на управителни съвети, когато искат да станат председатели на надзорни/контролни съвети на същото предприятие, чиито акции са приети за търговия на фондовата борса; тук трябва да се имат предвид особеностите на семейните предприятия.

В съответствие с принципите за ръководене на предприятията (Corporate Governance Codex) ние ще проведем разговори за размера на контролните съвети. Освен това освен контролните е управителните съвети трябва да бъде разработен и един Морален кодекс за съветите на представителите на работниците и служителите в предприятието (напр. с включване на правото на общото събрание на работниците и служителите за огласяване на изплатените разноски на членовете на този съвет).

3.3. Възрастни работници и служители

Ние се стремим към повишаване на трудовото участие предимно на възрастни хора и жени и ги окуражаваме да полагат повече усилия за образование и квалификация. Ние ще премахнем държавните стимули за практически ранното пенсиониране. Ние отхвърляме продължаването на поощряваното от държавата съкратено работно време за възрастни и след 31 декември 2009 г.

Пенсията не е милостиня.  Който през целия си живот е работил усърдно, той има право на добра пенсия. За да бъде гарантирано това за в бъдеще, ние искаме да подобрим предпоставките за по-дълго участие на възрастните в трудовия процес предвид демографските промени.

Преобладаващото мнозинство от гражданите до висока възраст поддържа добро  физическо и психическо състояние. Ние искаме да поощрим тяхната готовност да се ангажират и участват. Искаме да използваме знанията, компетентността и творческите възможности на възрастните хора за нашето общество. Поради това отхвърляме всякакви форми на дискриминиране на възрастни и ще проучим отпадането на възрастовата граница.