Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Заключителна реч на зам. председателя на Младежко ДПС Станислав Анастасов пред извънредния конгрес на IFLRY в Санкт Петербург на 07.08.2010г.

PrintE-mail

Tuesday, 31 August 2010 15:00

There are no translations available.

Уважаеми госпожи и господа, скъпи делегати, скъпи либерални приятели,

Позволете ми да благодаря на Българските либерали от Младежко ДПС и всички онези либерални приятели и партньори за доверието и куража, който ми дадоха да се кандидатирам за позицията на вицепрезидент на IFLRY на този извънреден конгрес на IFLRY в Санкт Петербург.

Кандидатурата за един такъв отговорен пост в най-голямата международна либерална организация – чадър предполага и не по-малко сериозни отговори. Предполагам, че въпросите относно моята кандидатура са много на брой и различни по характер, но тъй като не искам да Ви отегчавам, ще съсредоточа вниманието Ви върху някой от най-съществените:

1. Кой съм аз?

Казвам се Станислав Анастасов. На 27 години съм, мъж, неженен, но сгоден за либералната идея. Следвал съм информатика в Техническия университет в Мюнхен, по-късно завърших Стопанско управление в Софийски университет, а в момента правя магистратура по политически мениджмънт и публични политики в Нов български университет.

Политическият дневен ред заема важно място в съзнанието ми от ранна възраст. Винаги съм бил пристрастен към процесите, който произтичат в обществото и поради тази причина съм активно ангажиран в политиката и промените в гражданското общество.

2. Какво би било спечелила IFLRY, ако има свой вицепрезидент от България?

В глобализиращия се свят, в който свободната търговия премахва все повече граници, в който все повече държави възприемат ценностите на демокрацията, остават отворени и много въпроси свързани с човешките права и свободи, толерантността и интеграцията на мултикултурните общества. Ние, либералите, трябва да се освободим от идеологическите прегради, да не ги налагаме на хора, който винаги са страдали от различни идеологии. Нека да им покажем ползата от нашите идеи, от пазарната икономика, от върховенството на закона, от личната свобода. Нека да им покажем как едно по-либерално общество ще промени положително ежедневният им живот.

В този ред на мисли, аз съм обеден, че участието ми в бюрото на IFLRY, ще ми даде възможност да предам моя личен, и в значително по-голяма степен – опита на моята организация – Младежко ДПС в този процес.

Искрено мога да Ви споделя, че личността ми е белязана от някои не много приятни събития от близкото минало. Живях в общество, което се променяше докато растях. Видях как страната ми се развива до зряла демокрация, но също станах свидетел да опасностите, който се крият в периода на преход.

В края на 1989 страната ми беше пред гражданска война: християни се бяха изправили срещу мюсюлмани, очаквайки някой да запали искрата на конфликта – точно както стана в бившите републики на Югославия няколко години по-късно. Слава богу, това не се случи. Ние успяхме да отрием механизмите за постепенно, системно и целенасочено обществено въздействие чрез политически инструменти и това до голяма степен е заслуга на Движението за Права и Свободи.

Именно заради това, аз съм обеден, че участието ми в бюрото на IFLRY, ще ми даде възможност да предам този опит в региони, който считам за много горещи точки. Именно поради тази причина смятам, че е важно IFLRY да бъде добре представено регионално: особено в тези горещи точки. Няма съмнение че Западните Балкани, Централна Азия както и някои страни от Близкия изток имат нужда от представител, който е близък до тях и разбира проблемите им, разбира реалността там и има готовност да сподели своя опит под формата на един добър конвертируем политически продукт.

Основната либерална ценност, животът, е застрашен в тези райони. Ниската степен на демократизация, незачитането от управлението на човешките права и свободи както и много локални и регионални конфликти костват животът на хиляди индивиди. Наистина е наложително там да бъдат положени много усилия, разбира се без да се съсредоточаваме само в една точка, защото смисълът на либерализма е да виждаме света в неговата цялост.

3. Най-важно: Какво бих могъл да направя лично?

Наясно съм, че IFLRY се намира в труден момент: особено що касае финансите. Но аз виждам много възможности да подобря нещата. Нека Ви споделя един незначителен, но интересен факт: моята организация плаща един от най-високите членски внос в IFLRY – почти 2400 евро годишно. Именно затова, първото нещо което направих спечелвайки позицията на международен секретар преди година беше да платя пълния размер на членския внос за 2009 без да кандидатствам за намаляване. Направих същото и през 2010 веднага щом получих фактурата – не защото организацията ми е много богата и не знае къде да инвестира средствата си, а защото знам, че тези пари за важни за IFLRY и защото вярвам, че те ще бъдат използвани възможно най-ефективно за целите на организацията.

В допълнение бих искал да допринеса използвайки добрите си лични контакти в Liberal International, като например тези с вицепрезидента д-р Джевдет Чакъров, който е от нашата партия майка, така че да заздравим отношенията си и IFLRY да започне да използва добре работещия модел на взаимодействие между LYMEC и ELDR.

Разбира се, ще потърся средства там, където не сме търсили досега: извън нашите традиционни партньори. Още по-сигурен съм, че това не е по силите само на един член на бюрото: това в обща задача, която изисква усилията не само на цялото ръководство, но също и тези на нашите приятели от организациите-членки.

Това налага по-тясно сътрудничество а също и по-интензивна комуникация. Трябва да укрепим IFLRY, като създадем една стабилна платформа за обмен, която да ни позволи постоянно да ангажираме хора и да обменяме идеи и концепции целогодишно.

Аз вярвам, че можем да преодолеем текущите си проблеми и да продължим да изпълняваме целите на IFLRY да популяризира либералната идея и да укрепва либералната общност. Именно затова Ви моля да ме подкрепите в кандидатурата ми за вицепрезидент на IFLRY.

Благодаря Ви за вниманието!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Ladies and Gentlemen, Dear Delegates, Dear liberal friends,

Before I start, let me extend my gratitude to Bulgarian liberals from the Youth MRF and to all liberal friends and partners for the trust and courage they gave me to apply for the position of IFLRY vice-president at this extraordinary IFLRY General assembly in St. Petersburg.

The application for a position of such high responsibility in the largest international liberal umbrella organization calls for not less serious answers. I assume that questions about my candidacy are many and various in nature but since I do not want to bore you, let me focus on some of the most important ones:

1. Who am I?

My name is Stanislav Anastassov. I am 27 years old, male, single but engaged to the liberal idea. I studied informatics at Munich Technical University; later majored in Business Management at Sofia University, and currently am enrolled in a master’s degree program in Political Management and Public Policies at New Bulgarian University.

Political agenda has had a very important place in my mind since early age. I have always been part the processes taking place in society and because of that I am actively involved in politics and the changes in civil society.

2. How would IFLRY benefit with a Bulgarian vice-president?

In the globalizing world, where free trade is constantly abolishing borders, where more and more countries adopt democratic values, many questions still remain open associated with human rights and freedoms, tolerance and integration of multicultural societies. We, liberals, should get away from ideological boundaries, not putting them on people, who have always suffered from ideologies. Let us show them the benefits of our ideas, of market economy, of rule of law, of personal freedom. Let us show them, how a more liberal environment has a positive effect on their everyday life.

Here, I am convinced that my participation in IFLRY Bureau will be an opportunity for me to share my own, and mostly that of my organization – the Youth MRF – experience in this process.

I can honestly share with you that my personality is marked by some not so pleasant events from the recent past. I lived in a society that changed as I grew. I have seen the development of my country to a full grown democracy, but I have also witnessed the dangers that lay in the transition process.

At the end of 1989, my country was on the verge of civil war: Christians were standing against Muslims waiting for someone to ignite the spark of conflict – exactly as it happened in former Yugoslavian republics some years later. Thank God, this did not happen. We managed to find the mechanisms for gradual, systematic and targeted social influence via political tools, and this is largely to the credit of the Movement for Rights & Freedoms.

That’s why, I am convinced that my participation in IFLRY Bureau will be an opportunity for me to relay this experience to regions, which I consider very hot points. That is why I believe that it is important for IFLRY to be well represented regionally: especially in such hot points. Undoubtedly, the Western Balkans, Central Asia as well as some Near East countries need a representative, who is close to them and understands their problems, the realities there and is ready to share his/her experience in the form of a good convertible political product.

The primary liberal value, life, is threatened in these regions. The low level of democratization, disregard for human rights and freedoms on the part of governments as well as the numerous local and regional conflicts cost the lives of thousands. It is really imperative to put great effort there, certainly without this being the only focus, because the essence of liberalism is to see the world in its integrity.

3. Most importantly: What could be my personal contribution?

I am aware that IFLRY is facing difficult time: especially financially. But I see a lot of opportunities for improvement. Let me share with you a trivial, but interesting fact: my organization is paying one of the highest membership dues to IFLRY – almost EUR 2400 annually. That is why the first thing I did when I assumed the office of international officer an year ago was to pay the 2009 membership fee in full without applying for reduction. I did the same in 2010 immediately on invoice receipt – not because my organization is very rich or does not know where to invest its funds, but because I know that this money is important for IFLRY and because I believe that it will be used most efficiently to further the goals of the organization.

In addition, I would like to contribute by making use of my good personal contacts at Liberal International, such as those with Vice-President Dzhevdet Chakarov, who is a member of our mother party, so that we can improve our relations and IFLRY can benefit from the well-working model of collaboration between LYMEC and ELDR.

Certainly I will try to raise funds from new sources: other than our traditional partners. What I’m more about is that this is not to be fulfilled by single member of the bureau: It’s a joint task, which requires the effort of not only all bureaus members, but also our friends from all Member organisations.

This requires a closer cooperation and also closer communication. We have to strengthen IFLRY by creating a steady platform of exchange, that allows us to involve people constantly and allows us to share ideas and concepts throw all the year.

I believe, we can overcome our current problems and continue to implement the goals of IFLRY to promote Liberal ideas and strengthen the liberal community. That’s why I ask you to support me in my candidacy for IFLRY Vice-president.

Thank you for your attention!