Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Икономическата част от коалиционния договор на управленската либерално-консервативна коалиция в Германия (Мандат 2009 – 2012 г.)

PrintE-mail

Monday, 01 March 2010 12:18

There are no translations available.

От този брой на Либерална библиотека започваме публикуването на икономическата част от коалиционния договор на управленската либерално-консервативна коалиция в Германия (Мандат 2009 – 2012 г.) 

БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Чрез устойчиво икономическо развитие

 1.     Растеж и подем

Водещ принцип на нашата икономическа политика е социалната пазарна икономика. Тя надхвърля далеч чисто икономическите цели и е неотменна част от отвореното общество. Ние съблюдаваме, пазим и защитаваме с всички сили икономическия ред на социалната пазарна икономика. Системата на социалната пазарна икономика доведе не само до голямо благосъстояние на широки обществени групи, но и до невиждан социален мир във Федерална република Германия. Политиката на ред поставя рамковите условия в социалната пазарна икономика. Нейна най-висша цел трябва да бъде разгръщането на производителните сили на гражданите и предприятията и гарантирането на тяхната собственост. При това постоянна задача на държавата е привеждането на този рамков ред в унисон с общественото и икономическото развитие и с подобряването му. Ние провеждаме икономическа политика, насочена към постоянство, солидарност и надеждност и която чрез правилната си насоченост, произтичаща от политиката на ред, данъчната и иновационната политика, действа решително и на международно и европейско ниво.

В сегашната ситуация е важно да преодолеем колкото се може по-бързо срива в икономическия растеж и да постигнем нов, стабилен и динамичен възход. В извънредната ситуация, в която се намира както германската, така и международната икономика сега не бива да се застрашава доверието на гражданите и готовността на предприятията да инвестират чрез намаляване на покупателната способност, увеличаване стойността на труда и орязване на обществените и частните инвестиции. Това и в исторически мащаб би било голяма грешка. В много по-голяма степен нашата коалиция ще отговори на това предизвикателство със стратегия на укрепване и надеждност. Тя почива на три основни принципа:

·         На първо място ще укрепваме бързо и чувствително мотивацията и готовността на работниците и служителите и на работодателите в нашата страна към по-висока производителност като започнем веднага с намаляване на данъците, премахване на бюрократични пречки и по-добро стимулиране, така че редовната, подлежаща на социално осигуряване работа във всички области да си струва цената. Централно място ще отделим на източниците за бъдещия растеж, а тук спадат по-специално образованието и научните изследване, новите технологии, продукти и услуги. В тези сфери се решава повече от където и да е другаде дългосрочният потенциал на Германия.

·         На второ място ще провеждаме постоянен курс на пестеливост, прозрачност на публичните финанси и на надеждната консолидация на обществените бюджети. Ние няма да можем да пренебрегнем финансовите последици на икономическия срив. Но сме убедени, че постепенно ще можем да ги елиминираме чрез комбинация от постоянен растеж и мъдри икономии и че през следващите години ще можем да придобием нова сила за нашата страна.

·         На трето място в тежката фаза, в която трудовият пазар, предприятията и банките трябва да се справят с непосредствените  последици от финансовата и икономическата криза, ние ще осигурим работа и ще предоставим на предприятията помощ за финансирането по-специално на техните инвестиции. Световната икономическа криза изискваше наистина временно засилване ролята на държавата. Но ХДС, ХСС и СвДП са на едно мнение: Участието на държавата в икономически предприятия и финансови институти трябва да се ограничава колкото се може повече с времето. За целта сега ще започнем с една стратегия на оттегляне на държавата.

1.1. Мотивация и намаляване на тежестите

Повече нето от бруто

Ние сме за данъчна политика, която да засилва готовността на гражданите за труд. Ние сме за данъчна политика, създаваща рамкови условия за предприятията, които и във времето на глобализация да й осигуряват силни позиции.

Ние разбираме данъчната политика като политика на растежа, защото знаем, че базата за всички държавни финанси са трудът на гражданите на нашата страна и икономически успешните предприятия. По-голямата финансова свобода е предпоставка за повече потребление и повече инвестиции.

Но гражданите възприемат демотивиращо не само размера на данъчното бреме и публичните вземания, а и сложността и неяснотата на германското данъчно право. Поради това ние искаме данъците да бъдат "прости, ниски и справедливи". Стремим се да поддържаме финансираните на паритетен принцип допълнителни разходи към възнагражденията (вноски за социално осигуряване) под 40 % от възнаграждението.

Наша грижа ще бъде това, да си заслужава да се трудиш,  на гражданите да остава повече нето от брутния приход. Ние ще опростим значително данъчната система и принципа на облагане и ще ги направим по-приемливи за ползвателите.

Данъчните облекчения създават трайна основа за здрави държавни финанси. Друга важна задача е строгото ограничаване на дълговете съгласно новата уредба на облигационното право в нашата конституция.

Ние се придържаме към решените от законодателя облекчения по отношение на данъците върху трудовите възнаграждения и приходите на физическите лица. Това означава, че посредством разширеното приспадане на нормативно признатите разходи за здравноосигурителни вноски и чрез въвеждане на премахването на допълнителното данъчно натоварване ("студена прогресия") към 01.01.2010 г. ще бъде постигнато данъчно облекчение в размер на кръгло 14 милиарда евро годишно.

Освен това през мандата на управление ние ще осъществим данъчно облекчение по-специално за слоевете с ниски и средни доходи, както и за семействата с деца в общ размер 24 милиарда евро (пълен годишен ефект).

В една първа стъпка необлагаемият доход за деца ще бъде увеличен към 01.01.2010 г. до 7008,-- евро, а детските добавки с по 20,- евро.

С предимство ще облекчим по-специално получателите на ниски и средни доходи и едновременно с това ще изравним кривата на прогресивния данък за средното съсловие като преструктурираме тарифата за облагане доходите на физическите лица в стъпаловидна тарифа. Броят и  развоят на стъпалата ще се разработят с оглед на тази цел. По възможност тарифата би трябвало да влезе в сила към 01.01.2011 г.

1.2. Пътят за излизане от кризата

Неотложна програма от мерки за смекчаване на кризата

За бързото и ефективно преодоляване на пречките пред растежа към 1 януари ние ще стартираме незабавно една неотложна програма. Ограниченията за приспадане на загуби и лихви както на международни концерни, така и на средни предприятия ще бъдат смекчени. За тази цел

при ограниченията за приспадане на лихви ("лихвена бариера") ние

·         ще въведем трайно по-високата необлагаема граница от 3 милиона евро с цел облекчаване по-специално на малките и средни предприятия;

·         ще въведем с обратна дата от 2007 г. пренасянето на разходи/приходи от лихви, данъци и отчисления за дълготрайни материални и нематериални активи (EBITDA) за период съответно от по пет години, за да осигурим на предприятията и при конюнктурни колебания константно приспадане на лихви.

·         Ще преработим разпоредбата, предвиждаща изключения ("Escape-Klausel") и ще я направим приложима за германските концерни.

при трансграничните платежни отношения

·         ще отстраним незабавно негативните последици от новата уредба за функционално преместване на изследователската и развойната дейност на територията на Германия

при допълнителните данъци от занаятчийски дейности

·         ще намалим процента на допълнителните данъци от 65 % на 50 % (всички останали въпроси ще бъдат включени в комисията "Общински финанси")

при данъка за придобиване на недвижим имот

·         ще облекчим преструктурирането на предприятия чрез една клауза за концерните

при подоходния данък

·         ще въведем право на избор за прилагане на незабавно амортизационно отчисление за малоценни активи до 410 евро или общо амортизационно отчисление за всички активи между 150 и 1000 евро.

 

Опростяване на данъците

Ние ще опростим чувствително данъчното право и ще го освободим от ненужната бюрокрация. От това ще спечелят всички – както платците на данъци, така и данъчната администрация и професиите, свързаните с данъчни консултации. По-специално ние

·         ще направим формулярите на данъчните декларации и обясненията към тях по-разбираеми и лесни за ползване;

·         ще дадем възможност на всички граждани да комуникират с финансовите служби без представяне на хартиени носители;

·         още през настоящия мандат ще предоставим на всички граждани по желание предварително попълнена данъчна декларация с наличните в данъчната администрация данни;

·         ще възстановим връщането на удъържаните данъци за разноските за частни данъчни консултанти;

·         ще разработим обоснована и разбираема концепция за отчитане на разходите за семейства и деца в рамките на бюджета;

·         ще въведем нов ред при данъчното отчисление на разходи за образование;

·         ще опростим облагането на пенсионерите така, че да отпадне необходимостта от скъпо струващата процедура да им се изпращат контролни съобщения и от отделно задължение за деклариране на получаваната пенсия;

·         ще опростим удържането на разноски за домове за стари и болни хора чрез общо сумиране вместо досегашното поединично доказване на разноските;

·         ще дебюрократизираме данъчното стимулиране на частното осигуряване за старост и ще го направим по-гъвкаво;

·         ще премахнем неравноправното ощетяване в данъчното право и ще прилагаме решенията на Федералния конституционен съд относно равнопоставеността на семейните партньорите без брак и тези с брак;

·         ще приведем плавно облагането на годишната отстъпка за коли на служители до справедлив размер; във връзка с това ще проверим и адекватността на облагането на изразеното в парична стойност предимство при ползване на МПС на предприятията за частни цели;

·         по принцип ще избягваме прилагането на законодателни мерки с обратно действие, които натоварват гражданите;

·         ще се постараем да ограничим постановленията на Федералното министерство на финансите относно тълкуване на закони и да възстановим практиката на постановленията за неприлагане;

·         ще проучим дали не е възможно работещите да подават данъчни декларации за период от две години;

·         ще ограничим задължението за такси за задължителна информация само за съществени и скъпи случаи;

·         ще проверим процедурата за достъп на държавни органи до банкови сметки;

·         за повишаване на сигурността във връзка с планиране от страна на предприятията и финансовата администрация ще се ангажираме с осъществяване на идеята за актуална данъчна проверка на предприятията. По принцип такива проверки трябва да се приключват в срок до пет години след започването им, респ. тогава, когато започва следващата;

·         ще опростим  удръжките при извънредно задължаване на сметки и във връзка с това ще ги типизираме и обобщим по-отчетливо;

·         ще дадем възможност за електронно изготвяне на фактури по възможно най-небюрократичен начин.

Реформа на данък наследство

Ние ще дебюрократизираме уредбата на данък наследство и ще я направим по-справедлива за семействата, по-сигурна относно планирането му и по-поносима за средното съсловие. За целта на първо време ще стартираме неотложна програма, с която

·         чрез нова тарифа да намалим данъчното облагане на братя и сестри и на техните деца до 15-43 процента ;

·         ще направим условията за правоприемство на предприятията по-устойчиви на кризи.

Стремежът ни е да съкратим сроковете, в които предприятието трябва да продължи да бъде управлявано. Искаме да намалим необходимите за възнаграждение суми.

Ще проведем разговори с провинциите, за да проверим дали данък наследство може да бъде регионализиран по отношение на данъчните ставки и необлагаемите суми.

Средносрочни цели за облагане на предприятията

Данъчната политика е същевременно и териториална политика. Поради тази причина искаме да модернизираме данъчното право още повече  и да го направим конкурентноспособно в международен план. Неутралитетът на постъпленията трябва да се запази. Решенията на предприятията, независимо от тяхната правна форма, организация и финансиране, би следвало да следват на първо място икономически, а не данъчни аспекти. Германия като територия на холдингите също така трябва да се укрепва. Изходни точки за проверката на това са:

·         преструктурирането на уредбите относно прихващане на загуби;

·         трансграничното облагане на печалбите на предприятията;

·         въвеждането на модерна система за групово облагане вместо досегашното общо облагане.

Освен това искаме да обсъдим проблема за двойното облагане на печалбите на предприятията на ниво предприятия и собственици на дялове от една страна и проблема за простото облагане на печалбите от безрискови лихвени продукти от друга страна.

В политиката си на спогодби за двойно облагане ние ще се насочим към международната конкурентноспособност на нашите предприятия и затова принципно ще държим за освобождаване на чуждестранните приходи от облагане.

Ще продължим усилията си в борбата срещу международните данъчни измами.

Ще създадем комисия за разработване на предложения за ново уреждане финансирането на общините. Тя ще трябва да провери и замяната на данък занаяти с по-високо участие в данъка върху оборота и комунална добавка върху подоходния и корпоративния данък по собствена тарифа.

Данък върху оборота

Данъкът върху оборота също така трябва да бъде приведен в съответствие с модерните изисквания.

Преминаването към облагане според извършваната дейност както на извършителя, така и на получателя на услугата би могло например да допринесе за справянето с данъчните измами и за подобряване на платежния морал. Поради това в течение на легислативния период ние ще проверим, опирайки се на европейските предначертания, дали и в каква степен може да бъде разширен принципът на облагане според извършваната дейност.

Успоредно с това съществува необходимост от действия при намалените ставки на данък принадена стойност. Ако има ощетявания, те трябва да бъдат проверени.  По тази причина ние ще образуваме комисия, която да се занимава с преработката на системата на данък добавена стойност, както и с каталога на намалените тарифи за данък добавена стойност.

Облагането с данък оборот на пощенски услуги трябва да се приведе незабавно в съответствие с най-новото правораздаване на Европейския съд, така че да се елиминира всякакво данъчно неравенство. Съгласно решението на Европейския съд основното осигуряване на гражданите с пощенски услуги остава необлагаемо.

Стремежът ни е да осигурим равенство в конкуренцията между общински и частни субекти, предлагащи услуги, по-специално по отношение на данък оборот с цел осигуряване на работни места и възможност за инвестиране. Задачи от сферата на битовото осигуряването не бива да бъдат обременявани с допълнителни данъци извън съществуващите уредби.

Искаме да съхраним конкурентноспособността на родното производство на биогорива и от гледна точка на облагането. За този бранш трябва да се гарантира планова сигурност.

Стремим се към данъчно стимулиране на научноизследователската и развойната дейност, която излъчва допълнителни изследователски импулси по-специално към малки и средни предприятия.

Гласуваното вече облекчение на подоходния данък, спешната програма за семействата, промените в реформата за облагане на предприятията и в данък наследство възлизат към 01.01.2010 г. кръгло на 21 милиарда евро. Така те дават силен импулс за началото на новия мандат, който ще помогне за извеждането на Германия от кризата.

1.3. Освобождаване на инвестиционните спирачки

Намаляване на бюрокрацията

Свободната държава не бива да се държи наставнически с гражданите и предприятията, а да зачита пространството им за изява. Към регулация  трябва да се пристъпва само там, където е необходимо за защита на по-слабите и за опазване на важни блага на общността и на реда. Правилата не са самоцел и затова  такива не трябва да съществуват повече от необходимото. Необходимите регулации трябва да са ненатрапчиви и благонадеждни, а административните и съдебни процедури плавни.

Намаляването на бюрокрацията и по-доброто прилагане на правото действат като прогресивна програма към нулева тарифа. И точно във времето на икономическа криза ние искаме да използваме този потенциал. Поради това всички ресори ще намаляват последователно и независимо съществуващото бюрократично бреме и ще предотвратяват възникването на ново.

Досега бяха измервани разноските, произтичащи от законовите задължения на икономиката да предоставя информация. За по-нататъшното ограничаване на бюрократичните разноски в бъдеще преди внасянето на закони ние ще проверим

·         законните задължения на гражданите за предоставяне на информация

·         законните задължения за действие от страна на икономиката, гражданите и администрацията.

За целта ние ще подсилим Нормативния контролен съвет (НКС) и ще разширим неговите компетенции. Ще проверим как може да бъде разширен настоящия мандат на НКС във връзка с приемането на новите разпоредби за спазване на правилното методологично провеждане на установените изисквания. По отношение на закони, нормативни и административни разпоредби възможността за определяне на срокове трябва да се използва по-интензивно. Нормативният контролен съвет ще бъде помолен при изготвянето на становищата си да проверява изрично възможностите за определяне на срокове. По-специално желанието ни е   проверим доколко е възможно прехвърлянето на така наречените други бюрократични разноски в сферата на задачите на НКС.

Преди да се съгласим с предложенията на Федералното правителство за повторно свикване на НКС ние ще проверим размера и състава на този експертен съвет на фона на неговия разширен мандат.

Ние подкрепяме съществуващото задължение до 2011 г. да редуцираме  подобаващо разноските във връзка с произтичащите от  федералното право задължения на икономиката да предоставя информация, а именно с 25 процента в сравнение с 2006 година. За целта федералните министерства ще представят до 1 юли 2010 г. съответни задължителни планове за осъществяване.

В периода и след 2011 г. Федералното правителство ще определи още една претенциозна цел за намаляване за общите разходи за осъществяването на тази задача.

Като първа крачка ще набележим незабавно конкретни възможности за това, как цялостните присъщи разходи за изпълнение (изработка) може да бъдат намалени със средно 25 процента за икономиката, гражданите и администрацията и какви съответни промени могат да бъдат направени до 2011 г. в следните сфери:

- планово и строително право за инфраструктурни проекти;

- данъчни декларации, задължение за представяне на данъчни и  митнически доказателства

- хармонизиране и съкращаване на сроковете за съхранение и проверка съгласно търговското, данъчното и социалното право;

- упълномощени лица на предприятия

- молба за законни услуги и по-специално за учредители на самостоятелни и малки предприятия, както и при заплаха от обявяване на фирми в несъстоятелност;

хора, които се нуждаят от грижи, хронично болни или спешни тежки случаи на заболяване;

семейства и самотни родители;

- облекчаване на електронното предаване на съобщения за извършена дейност.

Ще проверим как могат да бъдат хармонизирани задълженията и праговите стойности в рамките на пресечните точки на търговското, данъчното, трудовото и социалното право (напр. уеднаквяване на понятието доход). Удостоверенията и бележките за възнаграждения, които се издават от работодателите, най-късно до 2015 г. трябва да започнат да се издават по електронен път.

В рамките на федералното правителство искаме да въведем една „система за ранно предупреждение” с възможност за ориентирана към средното съсловие преценка на законовите последици от европейските регулации.

Ние се ангажираме активно с включването в Европейската комисия на един Независим съвет за намаляване на бюрокрацията по образец на Нормативния контролен съвет и призоваваме Европейската комисия да изработи и други мерки за опростяване по-специално в областта на селското стопанство. Между НКС и предвидения Независим съвет за намаляване на бюрокрацията трябва да се постигне преплитане и съгласуване на дейностите. Освен това подкрепяме приемането на предложенията на ЕК за опростяване от нейната Програма за действие за намаляване на административни тежести. При преговорите за нови регулативни проекти на ЕС ние ще настояваме за убедителна оценка на слединвестиционните разноски и ще внесем наши предложения за опростяване. Ние ще осъществяваме директиви на ЕС неутрално, без конкуренция („1 към 1”), за да не бъдат ощетявани предприятията на територията на Германия вследствие на конкуренция.

Ще проверим валидния Общ закон за еднакво третиране по отношение възможността за намаляване на бюрократичните тежести.

Ние се обявяваме активно срещу всякакви форми на дискриминация. Ние отхвърляме неподходящия проект на Европейската комисия за 5-та антидискриминационна директива.

Процедура на одобряване

Ще проучим къде има възможност за поемане на инициатива за съкращаване и ускоряване на процедури за одобряване, които са уредени на федерално ниво. Процедурите по одобряване, ако е възможно, трябва да се съкратят по същество и да се концентрират по отношение на провеждането и компетенциите им. При това трябва да се придаде по-голяма тежест на процедурата по обявяване и по-специално стремежът ни е да затегнем обявяването на дейности в сферата на строителното право след съгласуване с провинциите. Освен това ще проверим обема и палитрата на съдебните контролни компетенции и където е възможно ще ги вкараме в необходимата съдебна мярка.

Ние подкрепяме създаването на моделни региони за намаляване на бюрокрацията. 

Правила за възлагане на обществени поръчки

Германската икономика се нуждае от ефективни, прозрачни, справедливи по отношение на средното съсловие и небюрократични правила за възлагане на обществени поръчки. За облекчаване на достъпа на такива до пазара и за засилване на откритото и честно състезание за обществени поръчки съществуващото право трябва да бъде реформирано и затегнато. Целта е процедурата и определянето на правилата за възлагане да бъдат общо опростени и да станат по-прозрачни. Ние ще засилим прозрачността в подпраговата област. Събраният опит от повишаване на праговите стойности в Правилника за възлагане на услуги и Правилника за възлагане на строителни услуги ще бъде преценен и резултатите ще бъдат взети предвид при реформирането на състезателното право за обществени поръчки. При реформирането му  трябва да бъдат включена ефективна правна защита при поръчки под праговата стойност. Ще бъде представен законопроект за реформираното право относно обществените поръчки.

Законът за гарантиране на строителните изисквания ще бъде разгледан в най-скоро време и най-обхватно по отношение на възможностите за постигане на целите.

Платежният морал на публичния сектор трябва да бъде подобрен значително. Въведеното през 2009 г. съобразяване с чужди на обществените поръчки аспекти ще бъде проверено по отношение на въздействието му и, ако е необходимо, ще бъде коригирано.

Финансиране на предприятия

Ще подобрим условията за финансиране на предприятия. Средното съсловие в Германия не бива да попада в кредитни затруднения. Затова ще оценим и проверим кредитно-гаранционната програма (Германски фонд) по отношение на това дали и какви мерки за съгласуване са необходими за подпомагане по-специално и на нашите средни стопански предприятия. Ще проверим евентуално и структурата и срочността на Германския фонд. Един кредитен посредник ще събира, съгласувано със съответните институции на провинциално ниво, оплакванията на предприятията, търсещи чужд капитал, и съвместно с кредитното стопанство ще се опитва да намери конструктивни решения. Ще бъдат проучени възможностите за предоставяне на бърза и небюрократична ликвидна помощ за малки предприятия.

Изменение на Закона срещу ограничение на конкуренцията

В Закона срещу ограничение на конкуренцията ще бъде интегриран един инструмент за разделяне на по-малки обединения като ultima ratio (разумен ултиматум). Освен това ще бъдат възприети елементи на европейския контрол при сливанията. Картелната служба ще продължи да наблюдава тенденциите към концентрация и търсене. Картелната служба ще бъде привлечена за участие в законодателния процес при оценката на произтичащите за конкурентността последици. С цел гарантиране на свободни и честни пазари ние се обявяваме за една независима европейска картелна служба.

Реформа на правото относно неплатежоспособност

Правото относно неплатежоспособност трябва да бъде приведено в съответствие с новите предизвикателства. Ще създадем такъв инструментариум, който да даде възможност на банковия контрол достатъчно навреме да реструктурира важни за системата финансови институти в рамките на една редовна процедура.

Ние искаме да облекчим реструктурирането и по-нататъшното съществуване на подлежащи на саниране предприятия и по този начин да дадем възможност за запазването на работни места. Тук спада подобряването на правните рамкови условия за извънсъдебни процеси във връзка със санирането на предприятия, застрашени директно от обявяване в несъстоятелност.

Плановата процедура по несъстоятелност трябва да бъде опростена и в духа на реструктуриращото право да бъде ориентирана още по-силно към ранното саниране на предприятия. За кредитните институти трябва да се предвиди и приложи процедура за своевременна реорганизация. По този начин трябва да се предотвратят експроприации и да се засили принципа на отговорност. Съществено постижение на правилника относно обявяване в несъстоятелност е равнопоставеното третиране на всички кредитори. Несъвместимо с него е случилото се в последния легислативен период против волята на правните политици от всички фракции привилегироване на социалните каси в процеса на обявяване в несъстоятелност. Ние ще сложим край на това. Ще проучим и други необходимости за промени в уредбата. Това се отнася по-конкретно до понятието задлъжнялост, до избора на синдици и делата по несъстоятелност на потребители. И тук трябва да важи принципът за втори шанс.  Стандартите на правовата държава трябва да се запазят.

Участие на публичния сектор

В рамките на стратегията на оттегляне искаме да проверим генерално участието на публичния сектор. Затова ние ще номинираме един експертен съвет, който да разработи гъвкаво планиране на хронологичния ред, съобразявайки се с развитието на международните капиталови пазари.

Модерно регулиране

Регулирането на мрежите не трябва да визира само ниски компенсации/възнаграждения за ползване, но и качествени елементи, за  да отпуши по този начин бързи и дългосрочни инвестиции.

2. Справедливи финанси за поколенията

Бюджет

Ние сме за солидна бюджетно-финансова политика. Основата за бъдещата жизнеспособност на нашето общество ще е налице, само ако бъде спрян пътят към превръщането ни в страна на задлъжнялостта. Гарантирането на осигуряване на публични финанси представлява главно предизвикателство за бъдещия мандат, преди всичко на фона на демографското развитие. Това е повеля на справедливостта спрямо поколенията. Само една радикална политика на консолидация ще даде на държавата достатъчно пространство за действие, за съзидание и облекчаване на гражданите.

Икономическата и финансовата криза, както и предприетите мерки за нейното преодоляване са оставили дълбоки следи в публичните бюджети. С преодоляването на кризата трябва да започне строг курс на консолидация. Само така ще бъде засилено доверието на инвеститорите и потребителите в последователността на бъдещата данъчна, финансова и бюджетна политика и ще бъде дадена насоката за по-голям ръст и трудова заетост.

Ние приемаме, че договорената в този коалиционен договор политика ще доведе до чувствително повишаване на икономическия растеж. По-специално очакваме подобряване на положението на трудовия пазар. 100 000 безработни по-малко облекчиха бюджета и социалните каси с около 2 милиарда евро. Това облекчава необходимите структурни промени във Федералната агенция по труда.

Консолидирането на бюджета е основа и за запазване на нашата социална държава. В една прекомерно задлъжняла държава в крайна сметка винаги липсват пари за слабите в това общество. С консолидирането на бюджета е свързан и един социален дивидент, тъй като лихвените тежести ще бъдат ограничени, в следствие на което ще възникнат възможности за нови дейности.

Съвместно с провинциите и общините ние ще се борим решително с разхищаването на данъците.

Новото, закотвено в конституцията облигационно правило е съобразено с икономическия разум и отговорността пред следващите поколения. Същевременно ние заставаме категорично зад нашата отговорност в рамките на европейския пакт за стабилност и растеж.

Следните "Златни правила" трябва да бъдат спазвани:

- всички поети от държавата задачи ще бъдат проверявани по отношение на тяхната необходимост. Всеки разходен сектор трябва да даде своя принос за изпълнение на изискванията на новите облигационни правила;

- всички нови финансово ефективни проекти и обременяването на приходите и разходите трябва да бъдат удостоверявани цялостно по отношение на тяхното действие. За мероприятия, които не бива да бъдат финансирани допълнително в рамките на гласуваните средства, в съответната част на държавния бюджет трябва да се гарантира по принцип едно непосредствено, пълно и трайно насрещно финансиране.

- ръстът на разходите трябва да бъде под ръста на (реалния) брутен вътрешен продукт;

- за всички мерки в коалиционния договор важи запазеното право за финансиране;

- поставянето на политически цели трябва да се ориентира по-силно, отколкото досега, към качествени, а не към количествени изисквания;

- всички приходи по принцип трябва да бъдат на разположение на общия държавен бюджет;

- доразвиването в подразделенията на социалното осигуряване също така трябва да бъде съобразено с изискването на облигационното право на Федералната република;

- ние ще внимаваме за уравновесено разпределение на тежестите между нивата на публичните бюджети;

- в бъдеще от Федералния кабинет ще бъдат задавани предварително важни задължителни ориентировъчни стойности на бюджета, които да залегнат в основата на една вътрешноправителствена процедура за изготвяне на отделните планове. Това не се отнася за парламентарната част на процедурата по изготвяне на държавния бюджет.

ХДС, ХСС и СвДП имат задачата да спрат покриването от данъци на обусловените от кризата липси на приходи за осигуряване на безработни и за здравно осигуряване. За преодоляване на кризата вноските от работниците и служителите и от работодателите и с тях разходите за начисляваните върху работната заплата данъчно-осигурителни плащания трябва да се поддържат стабилни. По този начин ние разтваряме чадър за защита на работниците и служителите по време на кризата. Става въпрос по-конкретно за превръщането на досега предвиждания заем за Федералната агенция по труда в (държавна) субсидия. Изплащането на субсидията, естествено, трябва да бъде обвързана със строги критерии. Затова във връзка с изготвянето на федералния бюджет за 2010 г. коалицията ще провери как може да се отговори на тази задача и по-специално посредством имущество със специално предназначение, насочено към тази цел.

За облекчаване на тази страна на бюджета освен това е необходимо да се проведат подходящи проучвания за икономическата ефективност на всички финансово ефективни мерки. Държавни поръчки или икономически дейности за обществени цели трябва да се проверяват последователно и при доказана икономическа ефективност да се осъществяват с помощта на частни оференти.

Ние искаме да оптимираме този процес максимално и да проверим генерално участията на публичния сектор.

Световната икономическа криза изискваше временно засилване ролята на държавата. Участието на държавата в стопански предприятия и финансови институции трябва да бъде ограничено във времето колкото се може повече. За целта ние ще разработим стратегия за оттегляне.

Демографската промяна, финансовите рамкови условия и необходимостта от осигуряване дееспособността на държавата изискват последователно използване на всички ефективни потенциали във федералната администрация. На базата на обстойна критика на задачите, на последователната стандартизация на процеси, на покриващото цялата територия и задължително използване и по-нататъшно разширяване на центровете за правомощия и услуги, както и чрез намаляването на бюрокрацията ние се стремим към радикално модернизиране на федералната администрация, включително на министерствата и подчинените им служби.

Съществената част от допълнително генерираните печалби вследствие продължаването на срока за използване на атомната енергия трябва да бъдат събирани от публичния сектор. С тези приходи ние искаме да стимулираме перспективното и трайно енергоснабдяване и енергопотребление, напр. чрез проучване на технологии за съхраняване на възобновяеми енергии или чрез по-висока енергийна ефективност. Независимо от това ние ще се стремим и към адекватно участие на мрежовите оператори в разноските за саниране на шахта Асе ІІ.

Всички постъпления от търговията със сертифицирани емисии въглероден двуокис са на разположение на общия бюджет. При използването на постъпленията трябва да се вземат предвид минималните приходи от данъци въз основа на удържаните разходи за извършване на стопанска дейност на всички нива и текущите мерки за опазване на климата, финансирани от постъпленията от СО2. След 2013 г. допълнително трябва да се имат предвид и обявените компенсационни плащания за индиректни ценови ефекти на търговията с емисии, както и обещаните мерки за построяването на ефикасни фосилни електроцентрали.

С оглед бюджетните интереси на Федералната република Финансовата агенция Германия би трябвало да влиза колкото се може по-малко в конкуренция с кредитни институти.

 

(Следва)