Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Критерий ли е етническата принадлежност за да получиш стипендия България

PrintE-mail

Monday, 01 August 2011 10:03

There are no translations available.

Йозлем Садкова

В началото на месец юни тази година стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за отличен успех, на студенти учащи в българските университети. Основното изискване е :

Проект „Студентски стипендии и награди” – ІІ фаза (BG051PO001-4.2.04) се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Висше образование". Общата сума по проекта е 46 799 600 лв

В рамките на проекта, обхващащ учебните 2010-2011 и 2011-2012 г., ще бъдат предоставени не по-малко от 320 000 месечни стипендии по 120 лв. за до 8 на сто от студентите в редовна форма на обучение във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със ЗВО. Броят на стипендиите ще бъде разпределен пропорционално по специалности в съответното висше училище, филиал и основно звено, според броя на обучаващите се студенти в редовна форма на обучение.

При попълване на формуляра, освен гражданство, кандидатите трябва да посочат и своята етническа група. Посочени са три възможности : българска, ромска и друга. В същият този момент изниква въпроса: ”Защо след като въпросните стипендии са за отличен успех и награди в различни сфери на науката, какъв критерий би бил етническият признак на студента? Не се ли оценяват знанията и доколко е усвоен учебният материал? Оценяването на всички не е ли еднакво? Или дипломите на представителите на различните етноси в страна са с различен статут?”

Фактът, че въпросните възнаграждения са по проект финансиран от Европейския съюз и именно Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Висше образование" е негов бенефициент поражда изключително много въпросителни. Това ли е реформата, която получава България, след влизането й в Европейския Съюз, да оценява студентите си по етнически признак?

По определеният реда и условията за предоставяне на стипендии и награди със средства от Европейския социален фонд по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”, бюджетна линия BG051PO001/4.2-04, стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висшите училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Награди могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Студентите нямат право на стипендия или награда, когато прекъсват или повтарят учебна година или семестър с изключение на: повтарящите поради болест;
студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст; повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.

Класирането на кандидатствалите студенти за стипендии и награди се извършва по низходящ ред на успеха от екипа по проекта в МОМН с помощта на приложната компютърна програма, след потвърждаване от страна на висшите училища на данните на кандидатите.

Общата цел на проекта е преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност на студентите, гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование, участието, третирането и резултатите от обучението и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.

При попълване на формуляра за кандидатстване, студента е длъжен да предостави информация за своя социален статус:

  • Пол
  • Възраст
  • Положение на пазара на труда
  • Вид завършено образование
  • Гражданство
  • Етническа принадлежност
  • Мигрант
  • Принадлежност към социална група
  • Получавали ли сте стипендия по ПМС 90 през предходния семестър?

В параграфа Етническа принадлежност има три възможни групи, към които трябва да се причисли кандидатстващия: българска, ромска, друга.

Съгласно Инструкцията за реда и условията за предоставяне на стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди 2010 – 2012”,
съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., критерият на който трябва да отговарят студентите е :

Чл. 2. (1) Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висшите училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

(2) Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.

Никъде не е посочено, че е от значение етническата принадлежност, но въпреки това участниците в надпреварата са длъжни да оповестят към коя етническа група принадлежат.

Дали това е предпоставка за някакъв вид дискриминация или не? Факт е, при разпределянето на стипендии във вишите учебни заведения в България, решаваща роля ще изиграе и различието по етнически признак.

Дискриминацията (от лат. discriminatio - „правене на разлика“) към или спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

В съответствие със Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 4 (1). Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса , народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Дали това, че принадлежиш към етническата група „българска” би ти дало някакви привилегии или това, че се приобщаваш към „по-общото” название „друга” би те ощетило ще стане ясно може би на един по- късен етап.

За Непряка дискриминация се счита: поставяне на лице на основата на пол, раса , народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика , освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

При обявяването на стартирането на кампанията за конкретните стипендии, никои от Министерството на образованието, младежта и науката, както и от дирекция "Висше образование”, не пожела да обоснове решението си за окончателните норми за отпускане на стипендии по Проект „Студентски стипендии и награди” – ІІ фаза.

Не би представлявало дискриминация ако различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол по отношение на занятие, се осъществява в религиозни институции или организации, когато поради естеството на занятието или условията, при които то се осъществява , религията, вярата или полът е съществено и определящо професионално изискване с оглед характера на институцията или организацията, както и ако изискването не надхвърля необходимото за постигането й.

В образователната сфера, не липсват случай, в които са били третирани различно лица на основата на религия, вяра или пол, но това е било в унисон на българското законодателство, тъй като такова разделение, не се счита и не е наказуемо от закона в Република България, когато това разделение е съотнесено към религиозно образование или обучение, включително при обучение или образование с цел упражняване на занятие.

Също така с недискриминационен профил биват разглеждани и мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на участието на лица, принадлежащи към етнически малцинства, доколкото и докато тези мерки са необходими.

Но тъй като разглежданият случай касае поощряване на български студенти, чрез Проект „Студентски стипендии и награди” – ІІ фаза (BG051PO001-4.2.04) се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, чийто бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Висше образование”, то би трябвало всички български граждани, изучаващи висшето си образование на територията на Република България да са с равни права, независимо от тяхната етническа принадлежност.

Друг критерий за получаване на стипендия е „гражданство”, при които не могат да бъдат открити никакви законови нарушения.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 7. (1) Не представлява дискриминация:

1. различното третиране на лица на основата на тяхното гражданство или на лица без гражданство, когато това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

В тази графа са посочени също три възможности:

1. българско

2. стран член на Европейския Съюз

3. трета страна.

След като, студента посочва , гражданин на коя държава е, тогава би трябвало да отпадне въпроса, касаещ към коя етническа група се самоопределя, защото всички граждани на България са еднакви индивидуални права и не би било правилно те да се оценяват по каквито и да било колективни критерии.

Когато един или група студенти представят българската държава на международни форуми и печелят призове в научната, спортната и всяка друга сфера, те представят България и техните награди са в името на родината. На никой приз в световен мащаб не пише към коя етническа група принадлежи състезателя, изписва се само неговото име и родната му страна.

Независимо дали един помак, ром или българин спечели награда, със своите лични постижения, чувството, което би следвало да бъде провокирано във всеки един български гражданин е гордост.

Според Конвенцията за борба с дискриминацията в образованието (ЮНЕСКО)

Чл. 5Образованието трябва да е насочено към развитието на човешката личност и засилване на уважението към човешките права и свободи; да развива разбирателството, толерантността и дружбата между всички народи, расови, религиозни, етнически и други групи, за запазване на мира.”